Publication

ARTHRITIS AND RHEUMATISM 60, 8, 2294-2303 (2009)
Gamma/Delta T Cells Are the Predominant Source of Interleukin-17 in Affected Joints in Collagen-Induced Arthritis, but Not in Rheumatoid Arthritis

Author

Yoshinaga Ito, Takashi Usui, Shio Kobayashi, Mikiko Iguchi-Hashimotol, Hiromu Ito, Hiroyuki Yoshitomi, Takashi Nakamura, Masakazu Shimizu, Daisuke Kawabata, Naoichiro Yukawa, Motomu Hashimoto, Noriko Sakaguch, Shimon Sakaguchi, Hajime Yoshifuji, Takaki Nojima, Koichiro Ohmura, Takao Fujii, Tsuneyo Mimori

Category

Featured article