Publication

The Journal of experimental medicine 220, 2 (2023)
Construction of a T cell receptor signaling range for spontaneous development of autoimmune disease.

Author

Atsushi Tanaka, Shinji Maeda, Takashi Nomura, Mara Anais Llamas-Covarrubias, Satoshi Tanaka, Lin Jin, Ee Lyn Lim, Hiromasa Morikawa, Yohko Kitagawa, Shuji Akizuki, Yoshinaga Ito, Chihiro Fujimori, Keiji Hirota, Tosei Murase, Motomu Hashimoto, Junichi Higo, Rose Zamoyska, Ryuzo Ueda, Daron M Standley, Noriko Sakaguchi, Shimon Sakaguchi

Category

Original article