Publication

PLOS ONE 6, 10, e27020 (2011)
Overexpression of a Minimal Domain of Calpastatin Suppresses IL-6 Production and Th17 Development via Reduced NF-kappa B and Increased STAT5 Signals

Author

Mikiko Iguchi-Hashimoto, Takashi Usui, Hajime Yoshifuji, Masakazu Shimizu, Shio Kobayashi, Yoshinaga Ito, Kosaku Murakami, Aoi Shiomi, Naoichiro Yukawa, Daisuke Kawabata, Takaki Nojima, Koichiro Ohmura, Takao Fujii, Tsuneyo Mimori

Category

Original article