Publication

Modern Rheumatology 17, 2, 171-173 (2007)
Severe subcutaneous generalized edema in a patient with dermatomyositis

Author

Yoshinaga Ito, Daisuke Kawabata, Naoichiro Yukawa, Hajime Yoshifuji, Takashi Usui, Masao Tanaka, Takao Fujii, Tsuneyo Mimori

Category

Original article